Komunizmus 23

Komunizmus 23: Zo súčasných diskusií o komunistickej výrobe a rozdeľovaní

„…obmedzujem sa iba na kritické rozčlenenie daných faktov, namiesto toho, aby som predpísal recepty pre kuchyňu budúcnosti.“1

V duchu uvedeného citátu sa Karmína za šesť rokov svojej existencie len zriedka zaoberala otázkami, akou je usporiadanie spoločnosti po kapitalizme. Viac či menej realistické úvahy a diskusie na túto tému však odjakživa boli súčasťou tradície, ku ktorej sa hlásime – tradície bojovného hnutia za emancipáciu triedy pracujúcich. Platí to dodnes, pričom na rast intenzity takýchto debát vplývajú aj zhoršujúce sa vyhliadky ľudstva vo svetle klimatickej zmeny a rozvratu ekosystémov či zostrovanie a militarizácia konfliktov medzi národnými štátmi a ich blokmi.

Aj vzhľadom na záujem, ktorý v okruhu našich priateľov a priateliek nedávno vzbudil spis Základné zásady komunistickej výroby a rozdeľovania,2 sme sa rozhodli publikovať niekoľko prekladov novších textov, ktoré sa zaoberajú obrysmi komunistickej spoločnosti. Ide jednak o diskusiu viacerých nemeckých autorov a autoriek, jednak o esej dánskeho filozofa Sørena Maua. Všetky vyšli v roku 2023. Ponúkame ich ako materiál na diskusiu, inšpiráciu a spresňovanie vlastných stanovísk.

Brožúra na stiahnutie


  1. Podľa Marx, K. Kapitál: Kritika politickej ekonómie, zv. 1, Bratislava: Pravda, 1985, s. 23 (Doslov k druhému vydaniu). 

  2. V súlade so zvyklosťami v slovenských prekladoch prác klasickej politickej ekonómie prekladáme nemecký termín „Verteilung“ (angl. „distribution“) ako „rozdeľovanie“. Označuje proces, pri ktorom výrobky či služby („spoločenský produkt“) prechádzajú do rúk, resp. do vlastníctva konkrétnych jednotlivcov alebo spoločenských skupín, aby sa spotrebovali či inak ďalej využívali. Politická ekonómia napríklad skúmala, od čoho závisí veľkosť podielu, ktorý si z celkového vyrobeného produktu nárokujú triedy podnikateľov, pozemkových vlastníkov a robotníkov. Ide o klasickú otázku „teórie rozdeľovania“.